H-1035
Budapest
Vorosvari 15

+36 30 5714 196
info@stayinbudapest.hu